คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test)
สำหรับนิสิตแพทย์ที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6446 และ 6548
รหัสนิสิต :
เลขประจำตัวประชาชน :


    

หมายเหตุ : การสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment สำหรับนิสิตแพทย์
ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ดังนั้น นิสิตแพทย์ต้องเข้ารับการทดสอบทุกครั้งตามที่คณะฯ จัดสอบ (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)
แต่จะไม่นำคะแนนส่วนนี้ไปตัดสินผลการเรียนในรายวิชาหรือการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
WEBMASTER: JANJIRA RODTHAHOI
****************
Web hosting by Somee.com