คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3
National License Examination Part III (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ห้องสอบ CC2-801 (พื้นราบ)

รหัสนิสิต :
เลขประจำตัวประชาชน :


    
WEBMASTER: JANJIRA RODTHAHOI
****************
Web hosting by Somee.com