คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1
(Comprehensive Examination Part I (MCQ))
ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
รหัสนิสิต :
เลขประจำตัวประชาชน :


    
WEBMASTER: JANJIRA RODTHAHOI
****************
Web hosting by Somee.com